HAITI EARTHQUAKE RELIEF

[English]

“Pandan kè w ak panes w kontinye ale bay moun an Haiti ak fanmi yo, nou konnen ke Nouyòkè ki gen kè nan men anvi ede nan efò rekouvreman yo. Nou ankouraje Nouyòkè ki ap fè don pou yo konsidere fè don bay efò pou rekouvreman an, epi nou insiste aseke yo fè sa avèk pridans malerezman, depi gen gnerozite ki ap fèt, gen moun ki pafwa pral eseye fè magouil. Sa pa dwe dekouraje w pou patisipe, men anvan ou fè zèv, Nouyòkè dwe pran avantaj zouti ak pwent ke nou mete ansanm pou nou sa asire ke kontribisyon yo bay la ale kote li sipoze ale”

Pou sa asire ke don ou an ap sèvi pou sa ki pou fèt avèl la, Biwo Komisyonè Gouvènman an ofri sijesyon sa yo:

  • Bay on òganizasyon charitab ki deja etabli. Fè atasyon si ou pa abitye ak òganizasyon an, oswa sa ki sanble ke yo fòme sèlam pou trajedi sa an. Pa voye repons lè ou resevwa « spam mail » Veye Oganizasyo charitab ki gen non ki sanble òganizasyon ki deja etabli epi ki enpòtan deja. Gen fo òganizasyon charitab ki sèvi ak non ki vle sanble on òganozasyon ke yo konnen jis pou yo sa konfonn moun ki ap fè don yo. Epi tou fè don bay òganizasyon charitab ki abitie ede nan ka dezas.

  • Evalye òganizasyon charitab la. Revize enformasyon sou òganizsyon an anvan ou fè don. Tcheke sit Komisyonè Gouvènnman an nan - www.charitiesnys.com – pou w sa jwenn rapò final sou òganizasyon charitab yo, oswa mande òganizasyon charitab yo rapò a direkteman sit sila yo gen enfòmasyon ki ka ede nou evalie òganizasyon charitab yo:

  • Mande Kòman yo pwal Sèvi ak don ou an. Mande espesyalman kòman òganizasyon charitab la pwal sèvi ak don ou fè an,inkli ki sèvis ak òganizasyon ke don ou an ap sipòte. Mande si òganizasyon charitab la travay Haiti deja oswa si li gen okenn relasyon ak lòt òganizasyon soulajman ki sou plas. Epi tou mande kisa òganizasyon charitab la gen entansyon fè ak tout sipli don yo resevwa. Evite òganizasyon charitab ki jwe sou emosyon men ki vag lè pou you reponn kessyon pa ou yo. Fè atansyon a on òganisasyon ki pa vle bay enfòmasyon alekri konsènan pwogram charite yo epi finans yo lè ou mande. Tout òganizasyon lejitim ap twò kontan voye enfòmasyon sa yo ba ou.

  • Pa janm bay Kòb Cach. Bay kontribisyon w ak chèk peyab sou non òganizasyon charitaqb la.

  • Fè Atansyon akEenfòmasyon Pèsonèl ou. Evite bay kat kredi oswa enfòmasyon pèsonèl nan telefòn oswa atravè mesaj teks. Nan tout ka, asire w ke ou konnen òganizasyon an epi tcheke pou wè ke kanpagn pou koleksyone fon yo lejitim.

Si ou sispek ke gen magouil ki ap fèt, tanpri kontakte biwo Komisyonè Gouvènman la nan: 212.416.8402.